1.5 milyon Ermeni´nin Öldürüldüğü Doğru mu?

Meşum ve karanlık 1915 yılında, Anadolu´da 1.400.000 Türk arkasından vurularak yok edilmiştir. Türkiye olarak, bu kıyımın veya soykırımın propagandasını yapamadı. Türk halkını arka­dan vuran ve devlete silah çeken çetecilere karşı gösterilen tepki dolayısı ile suçlu veya suçsuz yaşamını yitiren 300.000 civarında Ermeni, 1.5 milyon kişilik soykırım olarak dünyaya ustaca tak­dim edildi. Pes doğrusu. Oysa Türkiye, hem Ermeni hem de Türk eski vatandaşlarının; yani savaşta yitirilen Osmanlı Erme-ni­leri ile Osmanlı Türklerinin ortak anı ve acılarını topye­kun, birlikte dünyaya tanıtmalıydı.

Ermeni propaganda ve terör örgütlerinin, zaman içinde iki bü­yük propa­gandası vardır. Bunlardan birin­cisi yüzyılımızın ba­şında Doğu Anadolu´da nüfus çoğunluğu­nun Ermenilerden oluş­tuğu, ikinci iddia ise 1915 yılında Türklerin 1.5 milyon Ermeniyi soykırıma tabi tutmalarıdır.

Ermenilerin, geçmişte ve gü­nümüzde özerk bir Ermenistan ku­rulmasını istedikleri 9 vilaye­tin nüfus oranları, bizzat taraf tutan Batılı kaynaklara dayanı­larak ilişikteki Tablo-2´den izle­nebilir. Erzurum, Bitlis, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Ada­na, Halep ve Trabzon gibi vila­yetlerin hiç birinde Ermeniler genel nüfusun üçte birini bile oluşturmamaktadırlar. Doğu Anadolu´da Ermeni nüfu-su­nun, genel nüfusa oranı yüzde 15´tir. Britannica Ansiklopedi­si´nin 1910 baskısında bu rakam açıkça verilmiştir. Heyhat! Bu değerli Ansiklopedinin ilerleyen yıllar­daki baskıla­rında, bu rakam su­ni olarak büyütülmüştür.. İyi mi?. Ermeni propa­gandası, bu­gün Anadolu´da soykırım diye tanımladığı olay­larda, 1.5 milyon Erme-ni´nin yaşamını yitirdiğini iddia etmektedir. Dünyanın or­tak vic-danı, bu rakamı benimse­miş görünmektedir. Çünkü, Türkiye´nin, bu rakama karşı gerçekleri vurgulayacak propa­gandası, cılız ve yetersiz kalmış­tır.. Şimdi isterseniz, şu 1.5 mil­yonluk Ermeni soykı­rımı iddia­sını inceleyelim.

Ermeniler, 1915 yılındaki olaylarda, önce 600 bin, sonra 800 bin Ermeninin öldüğünü ile­ri sürmüşler, her geçen yıl bu rakamı artırmışlardır. 1984 yılın­da 1.5 milyondan söz edilirken, 1985´te bu rakamın 2 milyona çıktığı hayretle izlendi.

Bu kışkırtıcı açık artırmaya, Batının ün yapmış bazı yayın or­gan­ları da var güçleri ile destek oldu. Örneğin Britannica Ansiklo-pe­disi, 1918 baskısında ölen Ermenilerin sayısını 600 bin olarak vermişken, 1968 baskısın­da 1.5 milyon olarak belirtmiştir. 50 yıl içinde demek ki, ölü Er­meniler epeyce doğum yapmış­lar, iki katın­dan fazla çoğalmış­lar, sonra da öldürülmüşlerdir!


GERÇEK ERMENİ NÜFUSU NEDİR?

Peki, 1915 yılındaki gerçek Ermeni kaybı neydi? Dahası, aynı yıl Ermeniler terörü yüzün­den yaşamlarını yitiren Türk nüfus, ne kadardı? Aynı yıl çı­kan olaylarda, karşılıklı olarak yaşamlarını yitiren Türk ve Er­meni nüfuslarının tarafsız karşılaştırılması ne zaman ve kim tarafından yapılacaktır? Bu soru­nun son derece önemli stratejik bir konumu vardır. Çünkü Er­menilere soykırım uygulandığını savunanlar, aynı dönemde Er­meniler tarafından öldürülen onbinlerce Türk konusunda hiç konuşmazlar!

Ermeni kayıplarını, “üç aşağı beş yukarı” belirlemek için alı­nabile­cek temel veriler, hiç şüphesiz, o dönemdeki Ermeni nü­fusu­dur. Ermeni nüfusu 1915 yı­lında neymiş? Önce bunu bile­lim, on­dan sonra o nüfusta beli­ren kayba yaklaşabiliriz.

İlişikte verdiğimiz Tablo-I´i inceleyelim. Ermeni kökenli ve abart­malı rakamlan bir kenara bırakırsak, Batılı kaynakların 1 mil­yon ile 1.5 milyon arasın­da rakamlar verdiğini görürüz. Bunun ortalaması 1.300.000´dir. Bu rakamın Osmanlı nüfus ista­tistikleri ile hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz.

Bu tablodan çıkacak ilk so­nuç şudur: “Osmanlı Devleti sı­nır­lan içinde 1.300.000 Ermeni yaşadığına göre, yalnızca bir iki vila­yette çıkan olaylarda 1.5 milyon Ermeninin yaşamı­nı yitirdiği iddiası­nın gerçekle bir ilgisi yoktur, olamaz.”

GERÇEK KAYIP NEDİR?

Lozan Konferansı´na katılan Ermeni Heyeti Başkanı BogosNu­bar, o esnada Türkiye´de hâlâ 280.000 Ermeninin yaşadığını, 700.000 Ermeni´nin başka ülke­lere yerleştiğini söylemiştir. Toplam Osmanlı Ermeni´lerinin tahmini nüfusu 1.300.000 olduğuna göre, Ermeni kaybı 300.000 dolayında­dır. Talat Paşa, İttihat ve Terak­ki Partisi´nin son toplantısında, Ermeni kaybının en fazla 300.000 olduğunu büyük bir açık yüreklikle söylemiştir.

Bu konuda başka yazarlardan ve araştırmacılardan rakamlar ver­mek niyetinde değiliz. Çün­kü Lozan Konferansı belgelerin­de bir müthiş açıklama vardır. Bakın, Ermeni Heyeti Başkanı BogosNubar ne diyor:

“1915 yılında Doğu Anado­lu´da çıkan olaylarda, Müslü­man nü­fus açığı 1.400.000´dir..”

İlginçtir değil mi?.. Meşum ve karanlık 1915 yılında Anado­lu´da 1.400.000 Türk arkasından vurularak yok edilmiştir. Ben Türkiye olarak, bu soykırımın propagandasını yapamıyorum. Türk halkını arkadan vuran ve devlete silah çeken çetecilere ve yandaşlarına karşı gösterilen tep­ki sonucunda. suçlu veya suçsuz yaşamını yitiren 300.000 Ermeni, 1.5 mil­yon kişilik soykırım olarak dün­yaya takdim ediliyor. Pes…

Hiç unutmayalım… Çetecilerin uyguladığı Ermeni terörünün ve zulmünün en ağır biçimde çöreklendiği doğu vilayetimiz, Erzu­rum’la birlikte Kars olmuştu. Ermeni çetecileri tüm Kars’ı boydan boya ateşe verdiler. Kars köylerinde katliama uğramış masum Türk köylülerinin toplu cesetlerini gösteren fotoğraflar hiç aklımız­dan çıkmamalı.

Dünya üzerindeki bir çok Ermeni dini kuruluşları, Ermeni genç­leri üzerinde beyin yıkama yöntemlerinin uygulandığı gi­zemli mistik okullar halinde çalışırlar. Bu kurumlarda 1915’te Türkle­rin, 1.5 Ermeniyi öldürdükleri sürekli biçimde gençlere öğretilir. 1717’den beri İtalya’da bir göl üzerindeki ada üzerinde kurulmuş San Lazzaro Ermeni Ruhban Okulu’nda papazlar, Er­meni gençlerin geçmişlerini keşfetmesi için Tanrı buyruğu ile çalıştık­larını ve bu yönde önder bir kuruluş olduklarını savunurlar (Anadolu’dan kaçırılmış son derece kıymetli el yazması eserler bu kurumun çatısı altında saklanır).


ERMENİ NÜFUS (1914)


Ermeni Patrikhanesi´ne göre

2.560.000

Ermeni Tarihçisi Basmacıyan

2.380.000

Lozan Konferansı Ermeni Heyeti

2.250.000

Ermeni Tarihçi Kevork Aslan

1.800.000

Fransız San Kitap´a göre

´1.155.000

EncylopediaBritannica’ya göre

1.500.000

Contenson´a göre

1.400.000

Lynch´egöre

1.345.000

Revue de Paris´e göre

1.300.000

Osmanlıİstatistiklerine göre

1.295.000

İngi!iz Yıllığına göre

1.056.000 ´


DOĞU VİLAYETLERİ ERMENİ NÜFUSU (1914)Toplam Nüfus

Ermeni Nü­fusu

ERZURUM

645.702

134.967

BİTLİS

398.625

131.390

VAN

430.000

80.798

ELAZIĞ

578.814

69.718

DİYARBA­KIR

471462

79.129

SİVAS

1.086.015

170.433

ADANA

403.539

97.450

HALEP

995.758

37.999

TRABZON

1.047.700

47.200

Bu bilgiler Encylopedia Britanica 1910 baskısında verildi

Bunları da sevebilirsiniz