Stratejik Plan,Şirket Tarımcılığına Yönelik Olarak Hazırlanmış!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımın 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanmış bulunuyor.

Stratejik Plan’da, tarımsal ve ekolojik kaynakları korumak, üretimde verim ve kaliteyi artırmak için uygun yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve tarım ürünleri ile gıda maddelerinde sunum güvenliğini sağlamanın amaçlandığı bildiriliyor.

Bu amaca ulaşmak için, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün sunumunu sağlayan, risklerin saptandığı ve yönetilebilir duruma getirildiği sigorta sistemi ile güçlendirilen, rekabet eksenli tarım sektörü oluşturulması hedefleniyor.

Stratejik Planın Araçları Ne?

– Hammaddelerin elde edilmesinden itibaren gıda ve gıda ile bağlantılı bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması ve pazarlanması aşamaları, uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak.

– Hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan ve hayvan ürünlerinin uluslararası sağlık koruma kurallarına uygun üretilmesi için etkin hayvan sağlığı önlemleri uygulanacak.

– Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetleri ve kırsal kalkınmanın sağlanması için kırsal alanda ekonomik etkinlikler çeşitlendirilecek, arazi parçalılığı azaltılacak, tarla içi geliştirme hizmetleri ile çağdaş sulama sistemleri kurulacak ve sulama randımanı yükseltilecek.

– Tarım Havzaları’na göre belirlenen ürünlerin üretilmelerini teşvik edecek destekleme politikası uygulanacak.

– Tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması için piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak ve bu amaçla düzenleyici niteliği olan kurum ve kuruluşların idari ve teknik kapasiteleri güçlendirilecek.

– Ürün sunumu ile çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla lisanslı depoculuk ve sözleşmeli üretim geliştirilecek.

– Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçmek amacıyla yasal ve yapısal değişiklikler yapılarak, pazar odaklı ve rekabet eksenli tarımsal üretim desteklenecek.

– Tarımsal üretim ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanması için, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, tarıma dayalı sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırılması amacıyla da Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri kurulacak.

Stratejik Plan’ın Arkasında Neler Var?

– Planla; tarımda gelir dağılımı açısından dengeli bir büyüme yerine ekonomik büyüme ön plana çıkarılmakta, toplam etmen verimliliği yerine verimlilik temel alınmaktadır.

– İhracat hedeflenerek, aslan payının zengin ve güçlülerde kalmasına yardımcı olan uygulamalar öngörülmektedir.

– Doğal kaynakların kullanımı kamu yararından daha çok, çoğu çokuluslu olan şirketlerin sömürüsüne sunulmakta ve bu uygulamaların neredeyse tamamı yasal bir zemine oturtulmuş olarak karşımıza çıkmaktadır. Su, başta olmak üzere doğal kaynakların özel sektöre devredilmesi düşünülmektedir.

– Gıda güvenliği gibi konular gerekçe yapılarak geleneksel yöntemlerle üretilen yerel ürünlerin satılamaz hale getirilmesine yönelik yasal mevzuatın egemenliği söz konusudur.

– Çiftçinin kendi tohumunu ekmesine bile yasak getiren, sertifikalı tohumluk kullanmayı özendiren ve zorunlu tutan uygulamaların sürdürüleceği gözlemlenmektedir. Biyo-çeşitliliğin kullanım alanı firmalara verilmiş bulunuyor.

– Ürün sunumu ile çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla lisanslı depoculuk geliştirilecektir yaklaşımıyla bu alanın sadece özel sektöre bırakılacağı anlaşılıyor.

– Sözleşmeli tarımı yaygınlaştıracağız söylemi ile üreticilerin daha yüksek düzeyde köleliğe itileceği gözlemleniyor.

– Üreticilerin kooperatifleşmesi konusu neredeyse unutulmuş bulunuyor. Kurulacak ve rehabilite edilecek kooperatif sayısı ilk yıl için on iki, sonraki yıllar için ise onar olarak belirtiliyor.

– Dünya Ticaret Örgütü- Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların politikalarının tarımsal üretim ve sunum güvenliği açısından tehdit olarak görüldüğü, ancak bunlara yönelik uygulamaların nasıl yapılacağı konusunun serbest piyasa kurallarına bırakılacağı bildiriliyor.

ÖZETLE, STRATEJİK PLAN’DA KÖYLÜLERİN GELİRLERİNİ ARTIRACAK KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARI VE DESTEKLEME POLİTİKALARI, ÖRGÜTLENME TEMELİNDE DEVREDE YOKTUR. BU STRATEJİNİN KÖYLÜLÜĞÜ TASFİYE AMACINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANDIĞI GÖZLEMLENMEKTEDİR. KÖYLÜ VE ÇİFTÇİ REFAHINA HİZMET EDECEK ARAÇLARA SAHİP DEĞİLDİR.

SON SÖZ, STRATEJİK PLAN’DA, ŞİRKET TARIMCILIĞINI ÖNE ÇIKARACAK DÜZENLEMELER EGEMENDİR.

Bunları da sevebilirsiniz