Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Özelleştirme ve Yabancılaştırma Sürecinde Tarımsal Su

Mustafa Kaymakçı

Su, canlı yaşam için vazgeçilmez bir araçtır. Ancak, dünyada kullanıma uygun suyun yeterli olmadığı söylenebilir. Göstergesi yıllık yenilenebilir su miktarıdır. Buna göre; yılda kişi başına 1000 m3 altında su tüketen ülkeler «su fakiri”, 1000-3000 m3 arasındaki ülkeler «su kısıtı” ve 10000 m3 üstünde olan ülkeler «su zengini” olarak kabul ediliyor. Türkiye’de ise yılda kişi başına düşen su miktarı 1500-1600 m3 dolayındadır (Anon, 2008; www.tuik.gov.tr).

Suyun kullanımı ve yönetimi, anılan özelliği nedeniyle dünyada önemli bir konu durumuna gelmiştir. Bu bağlamda Dünya Su Konseyi (DSK) kurulmuştur. DSK üye yapısında devletlerin su ve çevre ile ilgili kurumları, çokuluslu ya da yerel su şirketleri, Birleşik Milletler’e bağlı kuruluş ya da enstitüler ve vakıflar vardır (www.tr.vikipedia.org/wiki).

DSK, diğer uluslararası örgütler gibi, küreselleşmeye, bir başka deyişle yeni liberal politikalara hizmet eden bir kuruluş niteliğindedir (Salihoğlu, 2009).

Tarımsal sulama da, dünya nüfusunun artması ve su kaynaklarının kirlenmesi ile birlikte trilyonlarca dolarlık bir rant kaynağına dönüşmüştür. Bu nedenle de su, uluslararası tekellerin av konularından birini oluşturmaktadır.

Yazıda, Türkiye’de tarımsal su kullanma ve yönetiminin özelleştirilme sürecine nasıl dönüştürülmekte olduğu özetlenecektir. Ancak konunun kavranabilmesi için DSK’in düzenlemekte olduğu Dünya Su Forumları (DSF) kararlarını irdelemekte yarar vardır.

Dünya Su Konseyi Kararları

DSK politikaları en somut biçimiyle, DSF’nin belgelerinden izlenebilir. DSK,1997 yılından itibaren beş forum düzenlemiştir. Bunlar sırasıyla,1997’de Marakeş/Fas,2000’de Lahey/Hollanda, 2003’de Kyoto/Japonya, 2006’da Meksiko/Meksika ve 2009’da İstanbul/Türkiye’dir.

Forumlarda alınan kararları şu başlıklar altında özetlenebilir:

- Su kaynaklarını paylaşmak

- Suyu fiyatlandırmak

- Suyu iyi bir «yönetişim” ile yönetmek

Alınan kararlar biraz daha açıldığı zaman ortaya çıkan görünümüm şunlar olduğu görülecektir:

- Dünya su kaynakları küresel aktörler tarafından yönetilsin

- Suda kamu çıkarı değil, kar peşinde koşan şirketlerin çıkarları söz konusu olsun

- Suyun bedelini ödemeyen yoksulların suları kesilsin

Örneğin, İstanbul´da yapılan 5. Dünya Su Formu´nda alınan kararla, dünyayı gelecekte büyük bir kuraklık bekliyor bahanesi öne atılarak suyun tasarruflu kullanılması ilkesi öne çıkartılıyor ve Avrupa Birliği’nin uyum yasalarında «su kullanma mutabakatı” kararıyla suyun uluslararası kullanıma açılması isteniyor. Özce, yapılacak özelleştirmelerle su da tıpkı tohum gibi uluslararası firmaların kazanç kapısı haline getirilecektir.

Suyun kullanımı ve yönetiminin kimlere teslim edileceğine ait çok sayıda bilgi vardır. Üstelik sahiplenecek şirketler bunu saklamayı bile düşünmemektedir. Örneğin, 2009 İstanbul Su Forumu’nun destekleyicilerinden biri «Superlit” şirketidir. Şirket, yayımladığı bülteninde şöyle demektedir: «Superlit; sosyal sorumluluk bilinci ve 5. Dünya Su Forumu’na verdiği destek doğrultusunda, foruma katılmaları için Avusturya, Bulgaristan, Rusya, Suriye, Romanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gerek ticari gerekse idari kurum yetkililerini Türkiye’ye davet ederek 5. Dünya Su Forumu kapsamında, forum haftası boyunca misafir etmekten memnunluk duymuştur.” (www.superlit.com)

Türkiye’de Suyun Yönetimi

Türkiye’de tarımsal su tesislerinin kurulması, bakım ve onarımı ile dağıtımı konusunda doğrudan bağlantılı kurum ve kuruluşların başlıcaları, Devlet Su İşleri (DSİ), Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri’dir.

Devlet Su İşleri

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) temel görevi, su kaynaklarının ekonomiye katkısını sağlayacak etkinlikler yapmaktır. Bu bağlamda;

- Sulama tesisleri kurmak, kurulan tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak,

- Enerji üretmek,

- Taşkınlara karşı tarım arazilerini korumak,

- Yeraltı sularından yararlanmak için açılacak kuyuların özeliklerini belirlemek,

- Nüfusu 100 bini aşan yerleşim birimlerin içme ve kullanma suyu gereksinimleri için tesisler yapmak şeklinde özetlenebilir (www.dsi.gov.tr; Anon, 2008).

DSİ’nin Genel Müdürlük dışında 26 bölge örgütü ve 4000’den fazla teknik kadrosu vardır. DSİ, suyun dağıtım işini ilk yıllarda Toprak Su Genel Müdürlüğü kapsamında kurulan Toprak Su Kooperatifleri aracılığıyla gerçekleştirdi. Toprak Su Genel Müdürlüğü, 1985 yılında Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü ile birleştirildi ve daha sonra kapatıldı. DSİ, özelikle 1993’den sonra tesislerinin, sulama birliği, sulama kooperatifi, belediye ve köy tüzel kişileri (KTK) gibi çiftçi organizasyonlarına devrini hızlandırdı. Devirde en yüksek paya, sulama birlikleri sahip olmuş, bunu kooperatif,belediye ve KTK izlemiştir (Çakmak ve ark., 2005).

Bu bağlamda Dünya Bankası ile 1998´de imzalanan anlaşma doğrultusunda sulama yatırımı ve yönetiminde «Sulama Yönetiminde ve Yatırımlarında Katılımcı Özelleştirme” olarak yeni bir döneme girildi. DSİ’nin özelleştirme uygulamasında bugün yüzde 96´lık bir düzeye ulaşılmış ve Türkiye’de 500´ün üzerinde sulama birliği kurulmuştur (Yıldız ve Özbay, 2008). Böylece Türkiye´nin en büyük gizli özelleştirmesinden biri gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, bu uygulamadan beklenen sonucun alınamadığı, sulamada verimliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanamadığı da açıktır. Dünya Bankası uzmanları tarafından hazırlanan 2006 tarihli raporda «Dünyada çok övülen sulama projelerinin çiftçilere devri belki de çok aşırı, çok erken ve çok hızlı olmuştur” denmektedir.

Sulama Kooperatifleri

Sulama, tarımda verimliliğin artırılmasında en önemli etmendir. Bu nedenle, özellikle kurak ülkelerde su kaynaklarının ortaklaşa işletilmesi düşüncesi çok eskilere, olasılıkla tarih öncesine kadar gitmektedir. Bugün, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda su tesislerinin yönetimi, sulama kooperatifleri ile gerçekleştirilmektedir (Mülayim, 2010; www.tuskoop.org).

Türkiye’de sulama kooperatifleri, 1963 yılından itibaren «Toprak Su Kooperatifleri” adıyla kurulmaya başlamıştır. Daha sonra bu kooperatiflerin adı «Sulama Kooperatifleri”’ne dönüştürülmüştür Anılan kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’na göre çalışmalarını sürdürmektedirler.

Sulama Kooperatifleri’nin başlıca etkinlikleri şunlardır:

- DSİ’den alınan suyun tarımda kullanımı sağlamak

- Tarım arazilerinin tesviyesini yapmak

- Sulama tesislerini kurmak, işletmek, bakımlarını yapmak ve yaptırmak

Sulama Kooperatifleri, «Türkiye Sulama Birlikleri Merkez Birliği” adıyla üst örgütlenmesine sahiptir. Merkez Birliği’ne bağlı 27 Bölge Birliği ve 2500 birim sulama kooperatifi vardır.

Sulama Birlikleri

Sulama Birlikleri, ilk başlangıçta diğer hizmet birlikleri gibi, 26 Mayıs 2005 günlü 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası´nda öngörülen kurallara göre yönetiliyordu. Yasada, Birlikler Bakanlar Kurulu Kararı’yla kuruluyor ve Birlik Meclisleri Mahalli İdare Meclisleri’nin seçeceği üyelerden oluşuyordu. Birlik gelirlerinin bir kesimi, İl Özel İdare Bütçeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluş bütçelerinden ayrılacak ödeneklerden sağlanıyordu. Yönetimi, organları ve yapısı, aynen köylere hizmet götürme birlikleri gibi idi. Bu nedenle, kamu kuruluşu niteliğindeki bu birliklerin yönetimi, devletin denetimindeydi. Devletin, birlikler ile yeni bir örgütlenmeyi gitmesinin amacı, olasılıkla sulama kooperatiflerine rakip olacak ve onların yerine geçecek kuruluşları oluşturmaktı.

Bugün gelinen noktada, 22 Şubat 2011 günlü Resmi Gazete´de 6172 sayılı «Sulama Birlikleri” adlı bir yeni bir yasa yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yasa, temel olarak tarımda kullanılan suyun rantının uluslararası tekellerin emrine sunulmasını sağlayacak önemli değişiklikler içermektedir.

Yeni Sulama Birlikleri Yasası’nın getirdikleri şunlardır:

- DSİ’de sulama alanından kısa sürede kademeli olarak çekilecektir.

- Yasaya göre sulama birliklerine üye olabilmek için tapu sahipliği ya da en az 5 yıl araziyi kiralamış olmak şartı getirilmektedir.

- Birlikler ekilecek ürünü belirleyeceklerdir.

- Birliklere de şirketlerdeki gibi yönetim ve oy kullanmada sahip olunan tapu miktarı ve kullanılan su oranına göre temsil etme hakkının verilmektedir.

- Sulama birlikleri, yap-işlet-devret ile iç ve dış borç alma yetkileriyle donatılmıştır.

- Yasada Sulama Birlikleri’nin kurulmalarında Bakanlar Kurulu’nun yetkisi ortadan kaldırılmış, üye olmak isteyen su kullanıcılarının birlik ana statüsü hazırlaması yeterli görülmüştür. Karar ve yönetim organlarından da devlet çıkarılmış, karar organı olan Meclis üyelerinin, birlik üyelerince; yönetim organı olan Yönetim Kurulunun ise Birlik Meclislerince seçilmesi öngörülmüştür (www.mevzuat.adalet.gov.tr).

Sulama Birlikleri Yasası ile olası gelişmeler ise şöyle özetlenebilir (Kaymakçı, 2011a; Kaymakçı, 2011b; Sev, 2011):

>Sulama Birlikleri, özel bir işletme yapısına sahip olacaktır. İl Özel İdareleri ile örgütsel bağı koparılacaktır. DSİ’nin bütçelerini onama ve yeni yatırımlara izin vermesi, sınırlı bir vesayete dönüşecektir.

>Yasa ile getirilen en önemli olumsuzluklardan biri ise, birliklerin kamu kaynaklarından aldıkları payın kesilecek olmasıdır. Birlikler yeni yatırımları ile bakım ve onarım gibi giderlerini katılım payları ve su kullanıcılarından alacakları hizmet bedelleriyle karşılamak zorunda kalacaklardır.

>Yasa ile birliklerden tarımsal sulamayı yönetmeleri istenmektedir. Ancak çiftçilerin bilgi birikimi ve yönetim yetenekleri, büyük ölçekli yatırımları/projeleri yönetecek düzeyde değildir. Devlet katkısı olmasına karşın Birlikler bugüne değin tarımsal sulamada başarılı olamamışlardır. Yeni yatırımlar bir yana, var olan tesisler de çürümeye terk edilmiştir. Su kaçakları çok fazladır. Borçları nedeniyle elektrikleri kesik olduğu için birlikler de sulama kooperatifleri gibi sulama yapamamaktadırlar.

>1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmuş olan sulama kooperatifleri, 2 yıl içerisinde tasfiye edilecek ve durumları kanuna göre düzenlenecektir.

>Böylece suyun mülkiyeti ve bedelinin, dolaysıyla ülke tarımsal üretimlerinin belirlenmesinde güçlülere ve büyük sermayedarlara egemenlik hakkı devir edilecektir. Özce, tarımsal sulamanın ticarileştirilmesi ve yabancılaştırılması kaçınılmaz olarak gündeme getirilecektir.

Ne Yapmalı?

*Türkiye´nin tarımsal üretimlerdeki bağımsızlığı ve ağırlıklı olarak gıda egemenliği, kırsalda yaşayan çiftçi ve köylülerin yerlerinde kalıp üretimde devamlılığını sağlaması ile olasıdır. Birlik Yasası, tarımda uygulanan diğer politikalar gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerin tasfiyesine yöneliktir. 6172 sayılı yasanın Türkiye üretim yapısına göre düzenlenmesi gerekiyor. Burada, sulama kooperatifleri ile sulama birlikleri arasında yeğlenecek kurumun ne olması konusunda bir karar verilmelidir.

*Bize göre, demokratik niteliklerinden dolayı sulama etkinliğinde de kooperatif kurumlar öne çıkarılmalıdır. Aslında çıkarılan Birlik Yasası, şimdiki durumda salt sulama kooperatiflerinin tasfiyesine yönelik bir etkinlik olarak gözlemlenebilir. Ancak, uzak erimde demokratik kooperatifçiliğinin mülgasına yol açacak gelişmelerin ilk habercisidir. Bu nedenle, kooperatifçilerin bu yasaya karşı tavır geliştirmeleri kendileri için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

*İller Bankası’nın yeniden 1980 öncesi konuma getirilmesi gerekmektedir. Şimdiki durumda, kamu kredileri sağlayan bir kurum olmaktan çıkarılmış, uluslararası piyasadan sağlanan krediyi, kredi ölçütleri doğrultusunda yerel yönetimlere dağıtma işlevini üstlenen aracı bir kurum durumuna dönüştürülmüştür (Anon, 2011).

*Su Yasası taslağı çalışmalarına yol göstermek amacıyla başta kooperatifler olmak üzere tarımla ilgili bileşenler, toplum ve meslek örgütleri ve sendikalar, ancak ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahipleri «Türkiye Su Meclisi” oluşturmalıdır (Salihoğlu, 2009).

*Endüstriyel tarım yerine, daha az su ya da kurak koşullara yapılabilecek tarım sistemlerine yönelmelidir. Bilindiği üzere endüstriyel tarım, şirket tohumları, kimyasal ilaç ve gübre kullanımını gündeme getirmekte, bu durum ise aşırı su kullanımına neden olmaktadır (Özkaya,2009). Yerel tohum ve damızlıkların kullanılması, korunması ve geliştirilmesi, gelecekte iklim değişiklikleriyle çevre koşullarında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı en uygun özdek olmaları gibi nedenle de zorunludurlar.

*Hidroelektrik Santralleri (HES)’ler yapılmak istenmesinin ardındaki neden, suyun özelleştirilmesine yöneliktir. Elektrik üretimindeki payları yüksek değildir. HES’lerin inşasıyla karşılanacak en yakın tehlike doğanın tahribatı olacaktır. Bu nedenlerle, HES’lere karşı mücadele eden toplumsal güçlerle, kooperatifler arasında dayanışma artırılmalıdır (Özkaya,2011).

Kaynakça

Anon., 2008.Türkiye’de Su Yönetimi: Sorunlar ve Çözümler. TÜSİAD, İstanbul

Anon, 2011. Hidroelektrik Santraller Raporu. TMMOB Yayınları

Çakmak,B., Yürdem,H., Gökalp,Z., Erdoğan,F.C., Demir,G., Kumbaroğlu,Ş., 2005. Sulama Araç, Yöntem ve Organizasyonları.Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi Bildirisi, 3-7 Ocak 2005.Ankara.

http://www.dsi.gov.tr

http://www.kamudan.com Sev, A.K., 2011Sulama Birlikleri ile Ne Amaçlanıyor?

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr

http://www.tuskoop.org

http://www.tr.vikipedia.org/wiki

http://www.tuik.gov.tr

http://www.superlit.com

Kaymakçı,M., 2011a. Suyun Sahibi Kim? Üretici Gazetesi 6 Ağustos.2011

Kaymakçı,M., 2011b.Yeni Sulama Birlikler Yasası ile Tarımsal Su Yabancıların Denetimine Mi Girecek? Üretici Gazetesi; 11 Kasım 2011

Mülayim,Z.G., 2010. Kooperatifçilik.Yetkin Yayınları,Ankara

Özkaya,T., 2009. Tarımsal Su Politikaları Bildirisi (Basılmamış)

Özkaya,T., 2011. Dereleri Yok Edecek Yasa Durdurulmalı.Üretici Gazetesi

Salihoğlu,S., 2006. Dünya Su Konseyi, Su Forumları ve İstanbul 2009. Jeoloji Mühendisleri Odası2006/3 Haber Bülteni

Yıldız,D., Özbay, Ö., 2008. Su ve Toprak.USİAD 1. Baskı, İstanbul01/12/2011Yazarın diğer yazıları

Tarımı Yeniden Canlandırmak/3 (01/02/2020)
Tarım Şurası’na Çağrılsaydım Ne Derdim? (01/01/2020)
Bu Dünyadan Bir Mümtaz Hoca Geçti (01/12/2019)
Türkiye Ekonomisi Emperyalizme Nasıl Boyun Eğdirildi? (01/11/2019)
Orman Yangınlarını Önlemede Çobanlara Rol Verilmeli Mi? (01/10/2019)
Tarım ve Gıda Etiği Kongresi İzmir’de Düzenlenecek (01/10/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artış Sistem Sorunundan mı Kaynaklanıyor? (01/09/2019)
Tarımın Hal-İ Pürmelali (*) (01/08/2019)
19 Mayıs 1919 Işığında Atatürk’ün Tarım Politikaları Neydi? (01/07/2019)
Tarımsal Üretim İçin Belediyelerin Yol Haritası Ne Olmalı? (01/05/2019)
Umudu Örgütlemek (01/05/2019)
“Tarım Bağımsızlıktır” Demeyenlere Geç Günaydın! (01/04/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artışları Piyasa Ekonomisi ile Düşürmek Olası mı? (01/04/2019)
Tarımda İthalat Nereye Kadar? (01/03/2019)
Tam Buğdaydan Yapılmış Ekmeğe Dönüş İçin Ne Yapmalı? (01/02/2019)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşmaya Karşı Seçenek Ne? (01/01/2019)
İthalatta Sıra Süte mi Gelecek? (01/01/2019)
Atatürk’ü Anlama (01/12/2018)
Gagavuz Türk Dünyasından İzlenimler (01/12/2018)
Andımız ve Reşit Galip (01/11/2018)
Cumhuriyet, Atatürk Ve Tarım/1 (01/11/2018)
Dış Ticarette Gümrük Fonları Tarımsal İç Pazarı Koruyacak Şekilde Düzenlenmeli (01/10/2018)
Bu Dünyadan Bir Mahmut Makal ve Bir Samir Amin Geçti (01/09/2018)
Toprak Reformu Yapılmalı (01/09/2018)
Tarım’da Aile İşgücü Temelinde Köylü İşletmeleri Desteklenmeli (01/08/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Sorular (01/07/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri Ve Çözüm Yolları/5 (01/06/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları (01/06/2018)
İyi Gıda İçin Köylü Modeli Öne Çıkarılmalı! (01/05/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri ve Çözüm Yolları / 4 (01/05/2018)
TARIMDA ÇÖKÜŞ: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI/3 (01/04/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/2 (01/03/2018)
Şekerin Tadı Niçin Kaçtı ?/2 (01/03/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/1 (01/02/2018)
Pandora’nın Kutusunda Kalan Umut! (01/01/2018)
Kemalizmi Doğru Anlamaya Çalışmak (01/12/2017)
Yaz Müfit, Zaferden Sonra Hükümet Şekli Cumhuriyet Olacaktır (01/12/2017)
6.FİLO “Yankee Go Home” Mitinglerini Anımsatmak! (01/11/2017)
Tarımda Bağımlılığın Bir Boyutu Olarak Et Krizi (01/10/2017)
İzmir Dağlarında Dayanışmanın Çiçekleri : Kooperatifler ve Bir Vakıf (01/09/2017)
İnsanı Bize Öğretmeye Çalışan Yazar: Cengiz Aytmatov (01/08/2017)
Gıda Sektöründe Sömürüden Çıkış Yolu (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin 4/ Şeyh Bedreddin Hareketinin Ekonomi-Politiği (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin / 3-Şeyh Bedreddin Hareketinin Edebiyatta Yansımaları (01/06/2017)
Suriye Tarımında Yıkım Bizi İlgilendir mi? (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 2-Şeyh Bedreddin’in Müridleri : BÖRKLÜCE Mustafa ve Torlak Kemal (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 1-Kuramı Ve Eylemi Üzerine Belgeler Ve Yorumlar (01/04/2017)
Neden Gıda İthalatçısı Olduk? (01/04/2017)
Yunanistan Ve Rumların Enosis Hayali Bitmez -KIBRIS Nereye? /1 (01/03/2017)
Kapitalizm Tarımda Milyarlarca İnsanı Yoksullaştırıyor Mu?/Tarım Nereye/1 (01/02/2017)
Kıbrıs Nereye? (01/02/2017)
Yerli Tohumun Sonuna mı Geldik? (01/01/2017)
Hasta Siempre, Fidel Castro (01/12/2016)
Attila İlhan´ı Anlama (01/11/2016)
Atatürk İdeolojisi'nden Günümüze Dersler (01/11/2016)
Bilimin Savaş/İstila ve İnsanlık Dışı Kullanılması Üzerine (01/10/2016)
Bataklığı Kurutmak (01/09/2016)
Mankurtlaşma Üzerine (01/08/2016)
AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ ÇIKAR BİRLİĞİ? (30/06/2016)
BU ÜLKENİN GEN KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMAK (01/06/2016)
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN(!) (01/05/2016)
NE OLACAK BU GIDA FİYATLARI YA DA PİYASA EKONOMİSİ FETİŞİZMİ? (01/04/2016)
TARIMDAKİ SÖMÜRÜDEN ÇIKIŞ YOLLARI (01/03/2016)
Gıda Fiyatları Neden Pahalı? (01/02/2016)
İsmet İnönü’den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar (01/01/2016)
Atatürk'ün Tarım Politikasından Günümüze Dersler (01/12/2015)
Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal Atatürk (08/11/2015)
DİLİNDEN UTANANLAR (01/11/2015)
Aziz Sancar Üzerine (13/10/2015)
Gıda Üreten Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Nasıl Desteklenmeli? (01/10/2015)
Gıda Sektöründe Kooperatifler Neden Öne Çıkmalı? (01/09/2015)
Bu Dünyadan Fikret Otyam Geçti (10/08/2015)
Yunanistan Deneyinden Avrupa Birliği’ni Yeniden Görmek (01/08/2015)
Koalisyon Pazarlığında Çiftçi ve Tarım Öneriler (01/07/2015)
Akademik Kapitalizmin Bilimcilere Getirdiği Olumsuzluklar (01/07/2015)
Karaburun 21. Ütopyalar Toplantısı Üzerine (26/06/2015)
Bilime Akademik Kapitalizm’in Getirdiği Olumsuzluklar (01/06/2015)
Akademik Kapitalizm Ne? (01/05/2015)
Küreselleş(tir)me Sürecinde Dünya’da Bilim ve Teknolojide Yaşanan Değişimler (01/04/2015)
Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Kökenleri Üzerine Bir Deneme (01/03/2015)
Çiprazdan Akıl Alanlara…! (11/02/2015)
Meralar Şirketlerin mi, Köylülerin mi Olsun? (01/02/2015)
İktisadi Siyaset Bilmeden Teröre Tanı Koymak! (01/02/2015)
Aziz Nesin’in 99. Doğum Yılında Anımsamak (01/01/2015)
Güler Yüzlü Neoliberalizm Çözüm Yolu İmiş? (01/12/2014)
Televole Ekonomistleri Kimin Hizmetinde? (01/11/2014)
“Emperyalizm ve Türkiye” Kitabı Üzerine (03/10/2014)
“Buğday ile Koyun,Gerisi Oyun” Dediğimiz Ülkemizde,Et Fiyatları Neden Yükseliyor? (01/10/2014)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/10/2014)
Dünyanın En Zengin Ülkesinde 48 Milyon Aç! (01/09/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/2 (01/08/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/1 (01/07/2014)
SOMA’da Ölen İşçilerin Çoğu Tarımdan Ayrılmak Zorunda Bırakılan Çiftçilerdir (01/06/2014)
AKP Neden Yüksek Oy Aldı? (01/05/2014)
2014 Yılı,Neden “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” İlan Edildi? (01/04/2014)
Pandora’nın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu Mu? (01/03/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/2 (01/02/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/1 (01/01/2014)
Pandoranın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu mu? (01/01/2014)
5. İzmir İktisat Kongresi Üzerine (01/12/2013)
Atatürk ve Oryantalizm (09/11/2013)
Atatürk,Bilim ve Felsefe (08/11/2013)
Atatürk ve Üniversite Devrimi (07/11/2013)
Demokrasi Paketi’nden Toprak Sorununa Çözüm Var mı? (01/11/2013)
“Andımız” Yazarı Dr. Reşit Galip’in Anısına (13/10/2013)
Yerel Seçimler Öncesi, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni Nasıl Okumalı? (01/10/2013)
Bayraktar ve Dawkins Oryantalizmin İkiz Kardeşleri mi ? (01/09/2013)
AKP Döneminde Sermayenin Dönüşümü (01/08/2013)
Bu Dünyadan Bir Işıklı Geçti (20/07/2013)
Taksim Gezi Parkı ve Vahşi Kapitalizm (01/07/2013)
Stratejik Plan,Şirket Tarımcılığına Yönelik Olarak Hazırlanmış! (01/06/2013)
Costa-Gavras, “Kapital” filminde de düzenin ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor (01/05/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (2) (01/04/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (1) (01/03/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Tarihsel Nedenleri Üzerine Tezler- 2 (01/02/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Nedenleri Üzerine Tezler (1) (01/01/2013)
Türkiye Üniversiteleri’nin Kırılma Noktaları (01/12/2012)
Atlantik Ötesinden Alınacak Dersler (01/11/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor-2 (01/10/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor? (01/09/2012)
Batı´da Bilimin Gelişimi Üzerine Kimi Tezler (1) (01/08/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (2) (01/07/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (1) (01/06/2012)
Bilim Felsefe İlişkisi Üzerine (01/05/2012)
Bilimci ve Politika (01/04/2012)
Avrupa Birliği Çıkmazında Doğru Tanıyı Koyabilmek (01/03/2012)
Yeni TÜBİTAK Başkanı Din Âlimi mi? (01/02/2012)
Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık (01/01/2012)
Atatürk ve Galiyev (01/11/2011)
Brezilya Topraksız Köylüler Hareketi ve Türkiye (01/10/2011)
Eşitlikçi İftar Sofraları, Kapitalizmin Çöküşüne Mi Bağlı? (01/09/2011)
Umut Etmek ve Direnmek (01/08/2011)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/07/2011)
Emperyalizmin Kökeni Üzerine Genetik Arayışlar; Emperyal Genler Var Mı? (01/06/2011)
Gıda Egemenliği Açısından Tarım Politikaları ve Kemalizm (01/05/2011)
Türkiye Biliminin Sorunları (01/03/2011)
Dünya’da BT’de Yaşanan Değişimler (01/02/2011)
Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Köy-Koop’lar (01/01/2011)
Tarımda Kapitalist Paradigmaya Seçenek ya da Çözümler (03/12/2010)
Türk Mucizesi ve Tarım (04/11/2010)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşma (01/11/2010)
Attila İlhan´ı Anlama (18/10/2010)
Merhaba (01/10/2010)