Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Bilimin Savaş/İstila ve İnsanlık Dışı Kullanılması Üzerine

Mustafa Kaymakçı

Bilim, insanlığın eşitsizliğine ve sefaletine çare değilse neye yarar?” Şeyh Bedrettin’den Uyarlama

Bilim, çağlar boyu ve günümüzde de bir yandan insanlığın gereksinmesi için kullanılıyor, bir yandan da silah sanayisine yeni aygıt ve teknolojiler üreterek savaş/istila ve insanlık dışı eylemlerin emrinde görev yapıyor.

Kimileri, insanlık dışı ya da insanları yok etmek, denetleme ve istekleri doğrultuda kullanılan bilime “Kara Bilim (Black Science)” adını veriyor (Sayın, 2006). Bununla birlikte bilimin savaş/istila ve insanlık dışı kullanılması yeni bir olay da değildir.

BİLİM VE SAVAŞ

Tarihsel süreç içinde bilim ve savaş arasında sıkı bağların varlığı bilinmektedir. Askeri teknolojik araştırmalarla üretilen teknik ve buluşlar, toplumların zafer ya da yenilgilerini belirleyen etmenlerden biri olmuştur.

Anılan silahlarla bir yandan birey ve kitlesel düzeyde insanların yok edildiği, bununla birlikte kimilerinden yararlanarak insanlığın yararı için de kullanıldığı bilinmektedir. Bu bir ikilem olarak ortadadır. Birey ve kitlesel yok edici silahlar ile devrim yaratan askeri buluşlar ya da askeri teknolojik araştırmalarla geliştirilen çağdaş teknolojiler bunlara örnek olarak verilebilir

Birey ve Kitlesel Yok Edici Silahlar

Kuşatma makinaları, mancınıklar, barut, her çeşit top, tank, tüfek, makineli tüfekler, ateş makinaları, patlayıcılar, atom ve hidrojen bombaları, uçak, zeplin, balon, zehirli gazlar ve biyolojik silahlar bunlara örnek olarak verilebilir.

Devrim Yaratan Askeri Buluşlar

Askeri teknolojik araştırmaların sonunda üretilen buluşların toplumsal değişimlerin tetikleyicisi olduğu da söylenebilir. Sözgelişi, barut ve topların geliştirilmesi özellikle Avrupa’da feodal beyliklerin tasfiyesini ve ulus devletlerin oluşmasını sağlamıştır. Buhar makinaları başlangıçta düşmanları yok etmek için geliştirilmiş, ancak daha sonra Avrupa’da Sanayi Devrimi’ni yaratmıştır.

Askeri Teknolojik Araştırmalarla Geliştirilen Çağdaş Teknoloji

Savaş teknoloji araştırmalarından yararlanarak bilgisayar, internet, elektromanyetik dalga, televizyon gibi buluşların gerçekleştirildiği de söylenebilir.

BİLİMİN İNSANLIK DIŞI KULLANILMASI

Bilimsel kimi buluşların, insanlık dışı, bir başka deyişle dünyada egemen güçlerin çıkar ve insanlar birey ve kitlesel düzeylerde denetimi, hatta imhası için de kullanıldığı biliniyor. Bunların kimileri şunlardır (Sayın, 2006):

İletişimin Denetimi

Günümüzde telefon, faks, e-posta (elektronik posta), teleks, telsiz, gizli dinleme aygıtları gibi elektronik aygıtlarla insanların iletişimleri izleniyor ve denetlenebiliyor. Büyük ağabeyin her yerde bizi gözetlediği öngörüsü gerçekleşmiş durumdadır.

Kimyasal ve Biyolojik Savaş

Kimyasal ve Biyolojik Savaş için kimya ve biyoloji biliminden yararlanılarak birçok silah üretilmiştir. Kimyasal ve biyolojik silahların bir kısmı, savaş ilan edilmeksizin de kullanılıyor.

Kimyasal silahlar arasında tabun, sanir, soman, GF, VX, GE, VE, VR, VM, arsine, phospine gibi sinir gazları, gaz haline gelebilen akciğer ajanları sayılabilir.

Biyolojik silahlar insanlarda hastalık oluşturan ve ölümüne yol açan bakteri ve virüslerdir. Bunlar genetik mühendisliği aracılığıyla geliştirilmişlerdir. Başlangıçta şarbon en tehlikeli olarak kabul ediliyordu. Ancak daha sonra geliştirilen Ebola ve Bubonik Veba, şarbonla karşılaştırılamayacak şekilde en korkulu olanıdır. Bir başka örnek, halk arasında Kuş gribi olarak nitelenen H5N1’dir.Son günlerde bu virüsün insandan insana kolayca bulaşılabilecek yeni bir türü üretimi için yapılan araştırmaların olduğu bildiriliyor (Anon., 2012). Amerika Biyo-Güvenlik Ulusal Bilim Danışma Kurulu (NSABB), “Virüs kötü ellerde korkunç sonular doğurabilir.” diyor. Sorulacak birçok konu var. Birincisi şu olabilir: Virüsleri üreten şirketler neden denetlenemez? İkincisi şu; Kitleleri korkutarak bu virüse karşı ilaç üreten şirketler mi zengin edilecek?

Psikolojik Savaş

Psikoloji biliminden yararlanılarak birey ve toplumların algı ve davranışların denetlemek için birçok teknik geliştirilmiştir. Bunlar arasında kara, beyaz ve gri propaganda etkinlikleri, toplum mühendisliği ile yön verme yöntemleri, medyanın denetimi teknikleri, bireysel ve toplumsal zihin denetimi teknikleri, bilgi kirliliği ve kafalarda karışıklık yaratma teknikleri ve son aşamada mankurtlaşma, bir başka deyişle insanların robotlaştırılması teknikleri sayılabilir.

Genetik Savaş

Genetik Mühendisliği çalışmalarıyla bir yanda biyolojik silahlar üretildiği gibi bir yandan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)’lar üretilmiştir. Kar amacıyla üretilmiş GDO’larla ülkelerin tarımsal etkinlikleri merkez ülkelerin denetimine sokulmaktadır (Özkaya,2009).

Genom projesinin de genetik savaşta kullanılma olasılığı vardır. Bu proje, Amerika Sağlık Örgütü (NIH) tarafından başlatılanı ve insanın gen haritasını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir projeydi. Proje sonuçlanmış, artık insanın DNA’sındaki bütün genetik kodlar saptanmış ve haritası bilinmektedir. Genom projesi ile elde edilen bilgiler ile nanoteknoloji birleştirildiğinde insanlığın egemen güçler tarafından denetimine yeni olumsuz boyutlar getirileceği söylenebilir.

BİLİMİN SAVAŞ/İSTİLA ve İNSANLIK DIŞI KULLANILMASININ SAKINCALARI

Bilimin savaş/istila ve insanlık dışı kullanılması birçok olumsuzlukları gündeme getirmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:

• Devletler, bir yandan silah sanayisi araştırmaları ve üretimi, bir yandan da gereksinme duydukları silahların dış alımı için büyük kaynaklar ayırıyor. Ancak bunlara ayrılan kaynakların ulusal gelir içinde önemli yer tutması, kamunun diğer hizmetlere ayırması gereken kaynakları sınırlandırıyor. Bu durum, ekonomik gelişmeyi kısıtladığı gibi, ülkelerin krize girmelerine neden oluyor. Örneğin, Yunanistan’ın günümüzde karşılaştığı toplumsal sorunlarda bunun önemli bir etken olduğu görülüyor. Üstelik bunun da faturasının, emeği ile geçinen toplumsal sınıf ve katmanlar üzerinden karşılanması isteniyor. Bir başka deyişle, silah sanayisi araştırmaları ve silah dışalımı, gelir dağılımını da olumsuz etkiliyor.

• Bilimin ürünü olan buluş ve yeniliklerin, devletlerin ulusal ekonomileri çokuluslu şirketlerin denetimine soktuğu da gözlemlenmektedir. Yüksek teknoloji ürünleri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda, üçüncü dünya ülkelerinin sanayi, tarım ve hizmet sektörleri yıkıma maruz kalmakta ya da onları bağımlılık sürecine sokmaktadır.

• Özellikle savaş sırasında hazırlık yapılmaksızın hızla yeni buluş ve yöntemlerin geliştirilmesi korkunç malzeme israfına ve can kayıplarına yol açmaktadır. Örneğin İkinci Paylaşım Savaşı’nda müttefiklerin zehirli gaz üretiminde Almanlardan geri kalmak istememeleri nedeniyle Britanya’da yapılan araştırmalarda binlerce kimyager ve işçi ölmüş ve sakat kalmıştır (Bernal, 2011).

• Silah sanayisi için bilimciler hoyratça ve iradeleri dışında kullanılmış ve kullanılmaktadır. Çağdaş savaşlarda kitlelerin moral gücünü yıkmak ya da yıldırıcı etki yapmak amacıyla bilimciler, ölüm silahları üretimi yapımına yönlendirilmektedir. Yine, İkinci Paylaşım Savaşı’nda Japonya’da yüzbinleri öldüren atom bombasını, günümüzde, Afganistan, Irak ve Libya’da yine yüzbinleri öldüren bombardıman uçakları ve silahlarını üretenler bilimcilerdir.

• Silah sanayisi araştırmaları, günümüz savaşlarını geçmiş savaşlardan farklı nitelik kazanmış durumdadır. Artık nüfusun tamamı saldırı tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Hava saldırıları, gaz bombası ve biyolojik silahlarla herkes aynı tehlikelerle karşılaşıyor.

• İnsani açıdan kabul edilmesi olası olmayan kimi araştırmalar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdürülmektedir. Örneğin geçmişte, Nazi Almanya’sında kimi ilaçların denenmesinde insanlar inanılmaz işkencelere maruz bırakılmıştır. Günümüzde de birçok örnek vermek olasıdır. Söz gelişi kimi ilaçların denenmesi üçüncü dünya ülkelerinde yapılagelmektedir.

• Üretilen kimi aygıtlarla bireylerin haberleşme özgürlüğü ortadan kalkmış bulunmaktadır. Herkes dinlenme korkusuyla karşı karşıya kalmıştır.

• Psikolojik, nörofarmakolojik, nörofizyolojik, hipnotik ve daha ileri teknikler kullanarak bireysel ve toplumsal zihin denetimi yapılmaktadır. Anılan bilim dalları ve tekniklerden yararlanarak, televizyon, basın, reklamlar çocuklar için hazırlanmış çizgi filmler, filmler aracılığıyla birey ve toplumlara mesajlar aktarılır. Bunlara Subliminal Mesaj deniliyor. Mesajlar, bilinç fark edilmeksizin bilinçaltına yerleştiriliyor. Mesaj ile verilen her tümce, sözcük ya da görüntü birey ya da toplumun tıpkı su içme, yemek yeme gibi yapması ya da giderilmesi gereken bir gereksinmesi olarak kabul ediliyor.

Özetle, bilimin savaş/istila ve insanlık dışı kullanılması, bireysel ve toplumsal düzeyde dünyada egemen olan çok sınırlı düzeyde toplumsal sınıfların çıkarına, ancak büyük çoğunluğun zararına bir seyir izlemektedir.

Kaynakça

Anon., 2012. Labmedya. Yıl:2,Sayı:9.Laboratuvar ve Sağlık Gazetesi.

Bernal, J. D., 2011. Bilimin Toplumsal İşlevi(Çeviri:Ok.,T.,) Evrensel Basım Yayın, İstanbul.

Özkaya, T., 2009. Türkiye Tohumculuğu ve Tarım İşletmelerinin Tasfiyesi (İç). Mülkiye, 262, Bahar/ 2009, Cilt:XXXlll.

Sayın, Ü., 2006. Derin Devletler, Gizli Projeler ve Gizli Gerçekler (2.Baskı).Neden Kitap, İstanbul.01/10/2016Yazarın diğer yazıları

Tarımı Yeniden Canlandırmak/3 (01/02/2020)
Tarım Şurası’na Çağrılsaydım Ne Derdim? (01/01/2020)
Bu Dünyadan Bir Mümtaz Hoca Geçti (01/12/2019)
Türkiye Ekonomisi Emperyalizme Nasıl Boyun Eğdirildi? (01/11/2019)
Orman Yangınlarını Önlemede Çobanlara Rol Verilmeli Mi? (01/10/2019)
Tarım ve Gıda Etiği Kongresi İzmir’de Düzenlenecek (01/10/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artış Sistem Sorunundan mı Kaynaklanıyor? (01/09/2019)
Tarımın Hal-İ Pürmelali (*) (01/08/2019)
19 Mayıs 1919 Işığında Atatürk’ün Tarım Politikaları Neydi? (01/07/2019)
Tarımsal Üretim İçin Belediyelerin Yol Haritası Ne Olmalı? (01/05/2019)
Umudu Örgütlemek (01/05/2019)
“Tarım Bağımsızlıktır” Demeyenlere Geç Günaydın! (01/04/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artışları Piyasa Ekonomisi ile Düşürmek Olası mı? (01/04/2019)
Tarımda İthalat Nereye Kadar? (01/03/2019)
Tam Buğdaydan Yapılmış Ekmeğe Dönüş İçin Ne Yapmalı? (01/02/2019)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşmaya Karşı Seçenek Ne? (01/01/2019)
İthalatta Sıra Süte mi Gelecek? (01/01/2019)
Atatürk’ü Anlama (01/12/2018)
Gagavuz Türk Dünyasından İzlenimler (01/12/2018)
Andımız ve Reşit Galip (01/11/2018)
Cumhuriyet, Atatürk Ve Tarım/1 (01/11/2018)
Dış Ticarette Gümrük Fonları Tarımsal İç Pazarı Koruyacak Şekilde Düzenlenmeli (01/10/2018)
Bu Dünyadan Bir Mahmut Makal ve Bir Samir Amin Geçti (01/09/2018)
Toprak Reformu Yapılmalı (01/09/2018)
Tarım’da Aile İşgücü Temelinde Köylü İşletmeleri Desteklenmeli (01/08/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Sorular (01/07/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri Ve Çözüm Yolları/5 (01/06/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları (01/06/2018)
İyi Gıda İçin Köylü Modeli Öne Çıkarılmalı! (01/05/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri ve Çözüm Yolları / 4 (01/05/2018)
TARIMDA ÇÖKÜŞ: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI/3 (01/04/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/2 (01/03/2018)
Şekerin Tadı Niçin Kaçtı ?/2 (01/03/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/1 (01/02/2018)
Pandora’nın Kutusunda Kalan Umut! (01/01/2018)
Kemalizmi Doğru Anlamaya Çalışmak (01/12/2017)
Yaz Müfit, Zaferden Sonra Hükümet Şekli Cumhuriyet Olacaktır (01/12/2017)
6.FİLO “Yankee Go Home” Mitinglerini Anımsatmak! (01/11/2017)
Tarımda Bağımlılığın Bir Boyutu Olarak Et Krizi (01/10/2017)
İzmir Dağlarında Dayanışmanın Çiçekleri : Kooperatifler ve Bir Vakıf (01/09/2017)
İnsanı Bize Öğretmeye Çalışan Yazar: Cengiz Aytmatov (01/08/2017)
Gıda Sektöründe Sömürüden Çıkış Yolu (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin 4/ Şeyh Bedreddin Hareketinin Ekonomi-Politiği (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin / 3-Şeyh Bedreddin Hareketinin Edebiyatta Yansımaları (01/06/2017)
Suriye Tarımında Yıkım Bizi İlgilendir mi? (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 2-Şeyh Bedreddin’in Müridleri : BÖRKLÜCE Mustafa ve Torlak Kemal (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 1-Kuramı Ve Eylemi Üzerine Belgeler Ve Yorumlar (01/04/2017)
Neden Gıda İthalatçısı Olduk? (01/04/2017)
Yunanistan Ve Rumların Enosis Hayali Bitmez -KIBRIS Nereye? /1 (01/03/2017)
Kapitalizm Tarımda Milyarlarca İnsanı Yoksullaştırıyor Mu?/Tarım Nereye/1 (01/02/2017)
Kıbrıs Nereye? (01/02/2017)
Yerli Tohumun Sonuna mı Geldik? (01/01/2017)
Hasta Siempre, Fidel Castro (01/12/2016)
Attila İlhan´ı Anlama (01/11/2016)
Atatürk İdeolojisi'nden Günümüze Dersler (01/11/2016)
Bataklığı Kurutmak (01/09/2016)
Mankurtlaşma Üzerine (01/08/2016)
AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ ÇIKAR BİRLİĞİ? (30/06/2016)
BU ÜLKENİN GEN KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMAK (01/06/2016)
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN(!) (01/05/2016)
NE OLACAK BU GIDA FİYATLARI YA DA PİYASA EKONOMİSİ FETİŞİZMİ? (01/04/2016)
TARIMDAKİ SÖMÜRÜDEN ÇIKIŞ YOLLARI (01/03/2016)
Gıda Fiyatları Neden Pahalı? (01/02/2016)
İsmet İnönü’den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar (01/01/2016)
Atatürk'ün Tarım Politikasından Günümüze Dersler (01/12/2015)
Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal Atatürk (08/11/2015)
DİLİNDEN UTANANLAR (01/11/2015)
Aziz Sancar Üzerine (13/10/2015)
Gıda Üreten Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Nasıl Desteklenmeli? (01/10/2015)
Gıda Sektöründe Kooperatifler Neden Öne Çıkmalı? (01/09/2015)
Bu Dünyadan Fikret Otyam Geçti (10/08/2015)
Yunanistan Deneyinden Avrupa Birliği’ni Yeniden Görmek (01/08/2015)
Koalisyon Pazarlığında Çiftçi ve Tarım Öneriler (01/07/2015)
Akademik Kapitalizmin Bilimcilere Getirdiği Olumsuzluklar (01/07/2015)
Karaburun 21. Ütopyalar Toplantısı Üzerine (26/06/2015)
Bilime Akademik Kapitalizm’in Getirdiği Olumsuzluklar (01/06/2015)
Akademik Kapitalizm Ne? (01/05/2015)
Küreselleş(tir)me Sürecinde Dünya’da Bilim ve Teknolojide Yaşanan Değişimler (01/04/2015)
Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Kökenleri Üzerine Bir Deneme (01/03/2015)
Çiprazdan Akıl Alanlara…! (11/02/2015)
Meralar Şirketlerin mi, Köylülerin mi Olsun? (01/02/2015)
İktisadi Siyaset Bilmeden Teröre Tanı Koymak! (01/02/2015)
Aziz Nesin’in 99. Doğum Yılında Anımsamak (01/01/2015)
Güler Yüzlü Neoliberalizm Çözüm Yolu İmiş? (01/12/2014)
Televole Ekonomistleri Kimin Hizmetinde? (01/11/2014)
“Emperyalizm ve Türkiye” Kitabı Üzerine (03/10/2014)
“Buğday ile Koyun,Gerisi Oyun” Dediğimiz Ülkemizde,Et Fiyatları Neden Yükseliyor? (01/10/2014)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/10/2014)
Dünyanın En Zengin Ülkesinde 48 Milyon Aç! (01/09/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/2 (01/08/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/1 (01/07/2014)
SOMA’da Ölen İşçilerin Çoğu Tarımdan Ayrılmak Zorunda Bırakılan Çiftçilerdir (01/06/2014)
AKP Neden Yüksek Oy Aldı? (01/05/2014)
2014 Yılı,Neden “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” İlan Edildi? (01/04/2014)
Pandora’nın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu Mu? (01/03/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/2 (01/02/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/1 (01/01/2014)
Pandoranın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu mu? (01/01/2014)
5. İzmir İktisat Kongresi Üzerine (01/12/2013)
Atatürk ve Oryantalizm (09/11/2013)
Atatürk,Bilim ve Felsefe (08/11/2013)
Atatürk ve Üniversite Devrimi (07/11/2013)
Demokrasi Paketi’nden Toprak Sorununa Çözüm Var mı? (01/11/2013)
“Andımız” Yazarı Dr. Reşit Galip’in Anısına (13/10/2013)
Yerel Seçimler Öncesi, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni Nasıl Okumalı? (01/10/2013)
Bayraktar ve Dawkins Oryantalizmin İkiz Kardeşleri mi ? (01/09/2013)
AKP Döneminde Sermayenin Dönüşümü (01/08/2013)
Bu Dünyadan Bir Işıklı Geçti (20/07/2013)
Taksim Gezi Parkı ve Vahşi Kapitalizm (01/07/2013)
Stratejik Plan,Şirket Tarımcılığına Yönelik Olarak Hazırlanmış! (01/06/2013)
Costa-Gavras, “Kapital” filminde de düzenin ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor (01/05/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (2) (01/04/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (1) (01/03/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Tarihsel Nedenleri Üzerine Tezler- 2 (01/02/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Nedenleri Üzerine Tezler (1) (01/01/2013)
Türkiye Üniversiteleri’nin Kırılma Noktaları (01/12/2012)
Atlantik Ötesinden Alınacak Dersler (01/11/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor-2 (01/10/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor? (01/09/2012)
Batı´da Bilimin Gelişimi Üzerine Kimi Tezler (1) (01/08/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (2) (01/07/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (1) (01/06/2012)
Bilim Felsefe İlişkisi Üzerine (01/05/2012)
Bilimci ve Politika (01/04/2012)
Avrupa Birliği Çıkmazında Doğru Tanıyı Koyabilmek (01/03/2012)
Yeni TÜBİTAK Başkanı Din Âlimi mi? (01/02/2012)
Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık (01/01/2012)
Özelleştirme ve Yabancılaştırma Sürecinde Tarımsal Su (01/12/2011)
Atatürk ve Galiyev (01/11/2011)
Brezilya Topraksız Köylüler Hareketi ve Türkiye (01/10/2011)
Eşitlikçi İftar Sofraları, Kapitalizmin Çöküşüne Mi Bağlı? (01/09/2011)
Umut Etmek ve Direnmek (01/08/2011)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/07/2011)
Emperyalizmin Kökeni Üzerine Genetik Arayışlar; Emperyal Genler Var Mı? (01/06/2011)
Gıda Egemenliği Açısından Tarım Politikaları ve Kemalizm (01/05/2011)
Türkiye Biliminin Sorunları (01/03/2011)
Dünya’da BT’de Yaşanan Değişimler (01/02/2011)
Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Köy-Koop’lar (01/01/2011)
Tarımda Kapitalist Paradigmaya Seçenek ya da Çözümler (03/12/2010)
Türk Mucizesi ve Tarım (04/11/2010)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşma (01/11/2010)
Attila İlhan´ı Anlama (18/10/2010)
Merhaba (01/10/2010)